Forside
«
»
%C5rhus%20Kollegiet%201920x570.jpg
Ambercon%201.jpg
Brabrand%20Boligforening%20facade%201920x570.jpg
Facader-1.jpg
Facader-2.jpg
FOF%20facade%201920.jpg
Front%20p%E5%20Musikkens%20Hus%202.jpg
Generationernes%20Hus%20-%20Indgang%201920.jpg
H%E5ndbold%201920x570%20banner.jpg
Huset%20Plusbolig%20Beddingen.jpg
M-Dekoration.jpg
Monolitter%20Psyk%201920x570.jpg
Musikhus%20kvarteret%201920x570%2050-tal%202.jpg
Pandrup%20Sundhedshus.jpg
S%26K%204%201920x570.jpg
S-D%F8rskilte.jpg
Skilt%20Plusbolig%20Beddingen.jpg
Solsiden%20film%20p%E5%20vindue.jpg
Sundby%20Hvorup%20Facadebogstaver%201920x570.jpg
Sundby-Hvorup.jpg
Syd%20facade%20Musikkens%20Hus%201.jpg
Du er her: Forside » Om FlexInEx » Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al salg og levering, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

 

Tilbud

 

Tilbud er gældende i fire uger fra tilbudsdato.

 

 

Priser

 

Alle ordrer faktureres i henhold til tilbud eller efter FlexInEx’s gældende prisliste på ordreafgivelsesdagen. Alle priser angives eksklusiv moms, fragt, afgifter, emballage, monteringsmaterialer o.l.

 

Fragt, afgifter, monteringsmaterialer og emballageudgifter pålægges ordren efter regning og vil fremstå på fakturaen.

 

 

Betalingsbetingelser

 

Vores standard betalingsbetingelser er fakturadato + 10 dage med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved enhver forsinket betaling har FlexInEx ret til at beregne sig en rente på 1,50 % pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato at regne til betaling sker. Rente vedr. for sent betaling beregnes og faktureres på særskilt faktura, når modtagelse af betaling har fundet sted.

 

 

Ejendomsforbehold

 

FlexInEx bevarer ejendomsretten til varerne, indtil disse er fuldt betalt. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som FlexInEx måtte blive påført.

 

Køber bærer risikoen for det leverede, indtil betaling er sket. Køber må ikke give pant eller udøve tilbageholdelsesret i varerne, så længe disse ikke er betalt. Indtil betaling er sket skal køber opbevare varerne på en sådan måde, at det fremgår, at varerne tilhører FlexInEx. Køber må dog sælge og levere varerne til tredjemand som led i sin almindelige forretningsgang forudsat udbyttet af sådanne salg holdes i forvaring for FlexInEx på en separat konto, indtil FlexInEx har modtaget betaling for varerne.

 

 

Levering

 

Varer leveres af fabrik. Køber bærer ansvaret for, at kontrollere varen for skader ved kvittering for modtagelse. Reklamation over fejl og mangler skal ske snarest og senest indenfor 3 dage efter at køber er blevet bekendt med – eller burde være blevet bekendt med – manglen med fornøden henvisning til tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura. Reklamation fremsat herefter medfører, at køber ikke kan gøre fejlen eller manglen gældende.

 

 

Leveringstid

 

Opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt muligt. Overskrides leveringstiden væsentligt, kan køber hæve handlen. Meddelelse om handelens ophævelse skal fremsendes skriftligt til FlexInEx senest 8 dage efter, at køber er blevet bekendt med forsinkelsen.

Enhver ordre udføres under forbehold for svigtende underleverancer. FlexInEx påtager sig intet ansvar som følge af en eventuel overskridelse af leveringstiden og er således ikke forpligtet til at erstatte noget tab hos køber eller tredje-mand som følge af forsinkelsen eller købers ophævelse af handelen.

 

 

Risikoens overgang

 

Risikoen for bortkomst, tab eller skade på varerne overgår til køber, når levering har fundet sted. Det samme gør sig gældende for delvist monterede ordrer.

 

 

Ansøgning hos myndigheder

 

Indhentning af tilladelser hos myndigheder påhviler køber, såfremt intet andet er anført i tilbud. FlexInEx kan efter nærmere aftale og for købers regning forestå de nødvendige ansøgninger.

 

 

Montering

 

FlexInex tilbyder montering af alle typer opgaver. Hvis der er aftalt montering fremgår dette tydeligt af tilbud og ordrebekræftelse. Priser på montering er altid excl. elarbejde, med mindre andet aftales. Vi koordinerer gerne elarbejde med en anvist el-installatør for kundens regning.

 

I tilfælde af, at FlexInEx står for demontering af eksisterende skilte eller lignende, er det altid for købers regning at udbedre skader på bygninger, fliser beplantning o.s.v., ligesom det er for købers regning at bortskaffe demonterede materialer.

 

 

Afbestilling/returnering

 

Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale. Standardvarer/lagervarer kreditteres med 75% af listeprisen. Specielle kundefremstillede varer tages ikke retur. Det vil bl.a. sige produkter fremstillet efter mål, farver, trykte og tekstede produkter. Returneringen sker for købers regning og risiko - og varerne skal leveres i original emballage og uskadt.

 

For software og ydelser leveret af AskCody gælder, at aftaler om leverancer er bindende og ikke kan annulleres uden forudgående aftale.

 

Ansvarsbegrænsning

 

FlexInEx er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller person, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. FlexInEx er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori FlexInEx’s produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår.

 

I det omfang FlexInEx er erstatningsansvarlig overfor køber eller tredjemand, er FlexInEx’s ansvar begrænset til direkte tab. FlexInEx hæfter således ikke for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andre indirekte tab. Eventuelle krav kan ikke overstige købesummen for leverancen, ekskl. moms.

Skader forårsaget af leverede varer er FlexInEx kun ansvarlig for i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes forsætlige eller groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af FlexInEx.

 

FlexInEx påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I den udstrækning FlexInEx måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde FlexInEx skadesløs i samme omfang, som FlexInEx’s ansvar er begrænset overfor køber.

 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

FlexInEx og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade eller et tab, som påstås forårsaget af produkter leveret af FlexInEx.

 

 

Force Majeure

 

FlexInEx kan ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor køber, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som FlexInEx ikke har fuld rådighed over, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandører, arbejdsnedlæggelser, vejrlig, transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure. Dog er hver af parterne berettiget til at hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.

 

 

Værneting og lovvalg

 

Tvistigheder mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten som værneting. FlexInEx er dog berettiget til at anlægge sag mod køber ved en af de almindelige domstole, hvis sagen drejer sig om inddrivelse af fordringer mod køber for leverede varer.

 

AskCody software

 

For AskCody Serviceaftaler gælder, at opsigelsen skal være FlexInEx i hænde senest 3 måneder før udløb af årets serviceaftale.

Kontakt
Krogh Andersen A/S
Mads Clausens Vej 18
DK-9800 Hjørring

Tel.: +45 98 92 07 55

Kontakt: skilt@krogh-andersen.dk

CVR-nr.: 10267994
 
Krogh Andersen A/S
Gasværksvej 32F
DK-9000 Aalborg

Tel.: +45 98 13 10 98

Skriv til os

Ring til os på +45 98 13 10 98

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.